books


Book Genel


ravda-î mutahhara tarîkatı
Ravda-î Mutahhara Tarîkatı

Info

Ravda-İ Mutahhara Tarîkatının Manası ve Evradının Fazileti


Euzu billahimineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahîm. Velhamdulillahi Rabbi-l alemîn. Vessalatu vesseselamu alâ seyyidi-l murselîn seyyidina Muhammed.


Ravda-i Mutahhara: Temizlenmiş cennet ya da temizlenmiş bahçe demektir. Rasulullah (sas) Efendimiz‟in Medine‟deki mescidinde kabriyle mimberi arasındaki alandır.
Rasulullah (sas) buyurmuştur ki: "Benim evim ile mimberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir." Bu nedenle âlimler Ravda-i Mutahhara‟nın arş-u ala‟dan da üstün olduğuna hükmetmişlerdir. Dolayısıyla Ravda yerkürenin en iyi ve üstün mekânıdır. Zira her şeyin kendisinin hatırı için yaratıldığı Allah‟ın sevgilisi Rasulullah Muhammed (sas)‟in istirahatgahıdır.

Ensar ve Muhacir‟den (ra) evsiz ve ailesiz fukara sınıfı vardı. O taife İslam literatüründe ehl-i suffa olarak anılır. Onlar Efendimizin (sas) teheccüd namazı kıldığı yerde yani Ravda‟ya bitişik olan bölümde yer, içer, ibadet yapar, sohbet ve ders dinler ve istirahata çekilirlerdi. Onların gayeleri Efendimizin (sas) yanında bulunup onu dinlemek, görmek ve öğrenmekti. Bu tarîkatın da müntesiplerinin adı sufi veya sofi değil ehl-i suffadır. Bizim kardeşlerimiz de Müslümanların içinde Allah fakiri kullar olarak yaşamaları gerektiği için bu isim uygun düşmüştür. Bizim vazifemiz ise kardeşlerimize yol rehberliği yaparak Efendimizin (sas) yanına ulaştırmaktır. Kardeşlerimiz zikirlerini yaparken ehl-i suffa gibi kendilerini Ravda-i Mutahhara‟nın bir yerinde düşünerek Rasulullah Efendimizin (sas) yanında hissederek zikirlerini yapmaya özen gösterecek ve o temiz bahçede kendisini sürekli temizleyecektir.